Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Akta osobowe pracowników
 • Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne)
 • Arkusz organizacji roku szkolnego
 • Dokumentacja zdrowotna uczniów
 • Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego
 • Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja uczniów
 • Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi
 • Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 • Książka wyjść służbowych
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Książka druków ścisłego zarachowania
 • Księga protokołów rady pedagogicznej i uchwał rady pedagogicznej
 • Księga uczniów
 • Książka zarządzeń dyrektora szkoły
 • Rejestr zastępstw nauczycieli
 • Rejestr pedagoga szkolnego
 • Rejestr pieczęci i pieczątek
 • Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienia z wychowania fizycznego
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wydanych świadectw maturalnych
 • Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-02-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 342